• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE KONSERWATORSKIE PN. PROGRAM BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH NA OBECNOŚĆ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W BOLESŁAWIECKIEJ BAZYLICE MARYJNEJ

 

Foto bazylikiZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu reprezentowana przez ks. proboszcza Andrzeja Jarosiewicza zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie konserwatorskie pod nazwą:

 

PROGRAM BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH
NA OBECNOŚĆ ZABYTKOWYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH
W BOLESŁAWIECKIEJ BAZYLICE MARYJNEJ

 

 

I. ZAKRES ZADANIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie badań stratygraficznych na obecność zabytkowych malowideł ściennych w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej”.

2. Zakres obejmuje:

Rodzaj i zakres prac konserwatorskich w sposób szczegółowy określa program prac konserwatorskich, który stanowi integralny element niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1).

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2020.

 

III. WYMAGANIA:

Potencjalni Wykonawcy składający oferty powinni wykazać, że spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie malarstwa i rzeźby polichromowanej – 2 osoby. 

 2. Ukończyli studia wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki o specjalności Malarstwa i Rzeźby polichromowanej. Wymagana jest kserokopia dyplomu/odpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem – 2 osoby.

 3. Posiadają minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich (ołtarze drewniane, polichromowane, złocone, srebrzone lub podobne obiekty).

 4. Przedłożą listę realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby.

 5. W przeciągu 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali w sposób należyty przynajmniej 3 usługi z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach sakralnych lub innych odpowiadających rangą przynajmniej stopniowi bazyliki mniejszej wpisanych do Rejestru Zabytków. Wymagane przynajmniej trzy referencje o należytym wykonaniu usługi. 

 6. Udzielą pisemnej gwarancji na planowany zakres prac konserwatorskich (minimalny okres gwarancji 6 lat, od dnia zakończenia prac).

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę i gwarancję poprawnie wykonanej pracy konserwatorskiej.


V.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia 21.09.2020 do godz. 17.45 w kancelarii parafialnej (ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec). O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do kancelarii Zamawiającego. Oferta otrzymana po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto i brutto zadania konserwatorskiego.


VI.
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest proboszcz parafii. Ewentualne zapytania w sprawie doprecyzowania treści składanych w kancelarii parafialnej ofert, można także składać pocztą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .


VII.
INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie podane do publicznej wiadomości.

 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.

 6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Załącznik 1

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.