• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE. PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA W BOLESŁAWCU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Konserwację barokowych kamiennych schodów wejścia głównego bazyliki. 28.06.2023

barokowe schodyZAPYTANIE OFERTOWE

 PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA W BOLESŁAWCU
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

„Konserwację barokowych kamiennych schodów wejścia głównego
w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej,
najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu”

I. Zamawiający

Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 6466350 (czynny w godzinach kancelaryjnych)
NIP 612-15-22-373 
REGON 040110594

II. Opis przedmiotu zamówienia

„Konserwacja barokowych kamiennych schodów wejścia głównego w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu”.

 Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 1. Wykonanie dokumentacji obrazującej stan zachowania obiektu przed konserwacją.
 2. Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień kamienia.
 3. Usunięcie wtórnych, osłabionych i zdezintegrowanych fug.
 4. Usunięcie zielonych nawarstwień mikroflory (glony, porosty) z powierzchni kamienia.
 5. Chemiczne doczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych kamienia.
 6. Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie z porów kamienia do „rozszerzonego środowiska”.
 7. Podklejenie pęknięć i odspojonych fragmentów kamienia.
 8. Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii kamienia.
 9. Uzupełnienie ubytków kamienia.
 10. Uzupełnienie spoin kamienia zaprawami mineralnymi.
 11. Scalenie kolorystyczne kitów, reparacji, przebarwień i niewielkich plam na powierzchni kamienia.
 12. Dezynfekcja i zabezpieczenie kamienia przed korozja mikrobiologiczną.
 13. Hydrofobizacja powierzchni kamienia.
 14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu wykonanych prac.

Szczegółowy opis prac zawiera pkt. VI/1 programu prac konserwatorskich (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Budynek kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu mieści się przy ul. Kościelnej 3 w Bolesławcu i jest wpisany do rejestru zabytków.

Przed terminem składnia ofert Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze w godzinach 7.30-14.00 po uprzednim potwierdzeniu terminu wizji z proboszczem parafii.

III. Termin wykonania zamówienia

W terminie 90 dni od podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu umowy. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Wymagania wobec oferentów

Oferty mogą składać oferenci, którzy:

 

 1. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych prac polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich w kamieniu na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz mogący to potwierdzić co najmniej 3 referencjami/zaświadczeniami z przeprowadzonych prac o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.
 2. Dysponują osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie konserwacji dzieł sztuki z kamienia (np. na Akademii Sztuk Pięknych) oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie (potwierdzone np. referencjami z przeprowadzonych prac/nadzorów).
 3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 200 000,00zł.
 4. Udzielą min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach (z dopiskiem „Konserwacja schodów Bazylika Bolesławiec”) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście na adres:

Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert Oferenci przedkładają: 

 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1,
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych magisterskich w zakresie konserwacji dzieł sztuki z kamienia,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich 5 lat prac w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym,
 4. Kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnej na dzień składania ofert, polisy potwierdzającej ubezpieczenie oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do 7 lipca 2023.

VI. Ocena ofert

Zamawiający spośród ofert spełniających wszystkie wymagania formalne dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny: Kryterium CENA – 100%

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

VII. Dodatkowe informacje

 

 1. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wskazane we właściwym dla wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą wykonawcę).
 2. Płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 3. W związku z niespełnianiem przesłanek określonych w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się.

 

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:

ks. prałat dr hab. Andrzej Jarosiewicz – proboszcz

IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 1. Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy na wykonanie zadania pn. „Konserwacja barokowych kamiennych schodów wejścia głównego w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu”.
 2. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną, będą one udostępniane wszystkim zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
 3. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy na wykonanie zadania pn.„Konserwacja barokowych kamiennych schodów wejścia głównego w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu”.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
 6. Dane nie będą profilowane.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 Bolesławiec, dn. 28.06.2023

Załączniki:

1. Formularz oferty (dostępny w osobnej zakładce)

2. Program prac konserwatorskich (dostępny w osobnej zakładce)

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.